TAŞINIR KAYIT VE KONTROL BİRİMİ

TAŞINIR KONTROL PERSONELİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

GÖREV BİLGİLERİ
Adı Soyadı Şükrü KEMER
Unvanı Şube Müdürü
İletişim 0446 226 66 66 – 12029

skemer@erzincan.edu.tr

Görev Yeri İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Bağlı Olduğu Birim ve Birim Amir Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi-Daire Başkanı
Görevde Olmadığı Zaman Yerini Alacak Personel/Yetkileri Şenay KAVAZ-Şube Müdürü
GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI
Taşınır kayıt ve işlemleri ile ilgili olarak düzenlenen belge ve cetvellerin mevzuata ve mali tablolara uygunluğunu kontrol etmek.
Taşınır kayıt ve işlemleri ile ilgili olarak düzenlenen belge ve cetvellerin mevzuata ve mali tablolara uygunluğunu kontrol etmek.
İŞİN GEREKTİRDİĞİ GİZLİLİK DÜZEYİ
Bilgi Edinme Hakkı Kanununa Göre Bilgi Edinme Hakkı Kapsamı Dışında Tutulan Bilgi ve Belgeler
TAŞINIR KAYIT VE KONTROL BİRİMİ

PERSONELİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

GÖREV BİLGİLERİ
Adı Soyadı Osman Şimşek ATEŞAL
Unvanı Memur
İletişim 0446 226 66 66 – 12033

osatesal@erzincan.edu.tr

Görev Yeri İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Bağlı Olduğu Birim ve Birim Amir Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi-Şube Müdürü-Daire Başkanı
Görevde Olmadığı Zaman Yerini Alacak Personel/Yetkileri
GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI
Harcama birimince edinilen taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanları cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim almak, doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırları sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza etmek.
Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, özellikleri nedeniyle kesin kabulleri belli bir dönem kullanıldıktan sonra yapılabilen sarf malzemeleri hariç olmak üzere, bunların kesin kabulü ypılmadan kullanıma verilmesini önlemek.
Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek ve taşınır mal yönetim hesap cetvellerini istenilmesi halinde konsolide görevlisine göndermek.
Tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililere teslim etmek.
Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak.
Ambarda çalınma veya olağanüstü nedenlerden dolayı meydana gelen azalmaları harcama yetkilisine bildirmek.
Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisince belirlenen asgarî stok seviyesinin altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirmek.
Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek, sayımlarını yapmak ve yaptırmak.
Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasının yapılmasına yardımcı olmak.
Kayıtlarını tuttuğu taşınırların yönetim hesabını hazırlamak ve harcama yetkilisine sunulmak üzere taşınır kontrol yetkilisine teslim etmek.
Ambarlarında kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizlikleri nedeniyle meydana gelen kayıp ve noksanlıklardan sorumlu olmak.
Ambarlarını devir ve teslim etmeden, görevlerinden ayrılmamak.
İŞİN GEREKTİRDİĞİ GİZLİLİK DÜZEYİ
Bilgi Edinme Hakkı Kanununa Göre Bilgi Edinme Hakkı Kapsamı Dışında Tutulan Bilgi ve Belgeler