SATIN ALMA BİRİMİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI
 
GÖREV BİLGİLERİ
Sorumlusu Şube Müdürü
Görevde Olmadığı Zaman Yerini Alacak Kişi/Yetkileri Diğer Şube Müdürleri / Şube Müdürüne Ait Yetkiler
Kadrolar Şube Müdürü –Şef-Bilgisayar İşletmeni-Memur
Birimin Temel Fonksiyonu T.C. Erzincan Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; yürürlükte olan kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak birimlerin talebi ve ihtiyaçları doğrultusunda mal ve hizmet alımlarının ihtiyacını 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 4734 Kamu İhale kanunu, 4735 Kamu sözleşmeleri Kanunu doğrultusunda gerçekleştirilmesi ve kayıtlarının tutulması ile ilgili faaliyetleri yapmak,
GÖREVLERİ
5018, 4735 ve 4734 sayılı kanununlar kapsamında mal ve hizmet satın alma ile ilgili belirtilen ihaleleri, yapmak, sonuçlandırmak
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesinin (a/b/c/d) bendine göre doğrudan temin usulüyle mal ve hizmet alımları yapmak,
Akaryakıt İhalesini yapmak
Isınma İhtiyacını Karşılayacak Mal Alımı İhalesini yapmak

Tıp Fakültesi Laboratuvarına Gerekli Malzemelerin Alımı İhalesini yapmak

Diş Hekimliği Fakültesi Laboratuvarına Gerekli Malzemelerin Alımı İhalesini yapmak
Merkez Marangoz Atölyesine Gerekli Mal ve Hammadde Alımı İhalesini yapmak
Birimlerin talepleri doğrultusunda talep edilen malzemelerin Kamu İhale Kanununun 3/e maddesi doğrultusunda Devlet Malzeme Ofisinden temin edilmesi
Birimlerin talepleri doğrultusunda ihtiyaç duyulan malzemelerin Devlet Malzeme Ofisi Mal ve Malzeme Taleplerine İlişkin Yönetmeliğin 16. maddesi doğrultusunda Devlet Malzeme Ofisinden müteferrik alım yoluyla temin edilmesi
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 35.madde ve Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 5.madde-11. Maddesine göre Harcama Yetkilisinin talimatı doğrultusunda Bakım ve Onarım İşlerini yapmak,
Satın Alma Birimindeki evrakların dosyalama ve arşivleme işlerini yaptırmak
Görev alanına giren konularda gerektiğinde karar-destek unsuru olarak  üst yönetime bilgilendirme  ve  önerilerde bulunmak
Görevi ile ilgili süreçleri Erzincan Üniversitesi Kalite Politikası ve Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde, kalite hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak yürütmek,

 

SATIN ALMA BİRİMİ ŞUBE MÜDÜRÜ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI
GÖREV BİLGİLERİ
Adı Soyadı Şükrü KEMER
Unvanı Şube Müdürü
İletişim : 0446 226 66 66 – 12029 -skemer@erzincan.edu.tr
Görev Yeri İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Bağlı Olduğu Birim ve Birim Amir Satın Alma Birimi Şube Müdürlüğü -İdari ve Mali İşler Daire Başkanı
Görevde Olmadığı Zaman Yerini Alacak Personel/Yetkileri Şube Müdürü Şenay KAVAZ – Şube Müdürüne Ait Yetkiler
İşin Temel Fonksiyonu Satın Alma Biriminin Çalışma Düzeninin Sevk ve İdaresi
GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI
5018, 4735 ve 4734 sayılı kanununlar kapsamında mal ve hizmet satın alma ile ilgili belirtilen ihalelerin yapılmasını ve sonuçlandırılmasını sağlamak,
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesinin (a/b/c/d) bendine göre doğrudan temin usulüyle mal ve hizmet alımlarının yapılmasını ve sonuçlandırılmasını sağlamak,
Akaryakıt İhalesinin yapılmasını ve sonuçlandırılmasını sağlamak,
Isınma İhtiyacını Karşılayacak Mal Alımı İhalesinin yapılmasını ve sonuçlandırılmasını sağlamak

Tıp Fakültesi Laboratuvarına Gerekli Malzemelerin Alımı İhalesinin yapılmasını ve sonuçlandırılmasını sağlamak

Diş Hekimliği Fakültesi Laboratuvarına Gerekli Malzemelerin Alımı İhalesinin yapılmasını ve sonuçlandırılmasını sağlamak
Merkez Marangoz Atölyesine Gerekli Mal ve Hammadde Alımı İhalesinin yapılmasını ve sonuçlandırılmasını sağlamak,
Birimlerin talepleri doğrultusunda talep edilen malzemelerin Kamu İhale Kanununun 3/e maddesi doğrultusunda Devlet Malzeme Ofisinden teminin yapılmasını ve sonuçlandırılmasını sağlamak,
Birimlerin talepleri doğrultusunda ihtiyaç duyulan malzemelerin Devlet Malzeme Ofisi Mal ve Malzeme Taleplerine İlişkin Yönetmeliğin 16. maddesi doğrultusunda Devlet Malzeme Ofisinden müteferrik alım yoluyla teminin yapılmasını ve sonuçlandırılmasını sağlamak,
Bütçe uygulama doğrultusunda serbest bırakma oranlarına ve ilkelere uygun takibini yapmak ve hazırlanan, evrakların tahakkuk işlemlerini tamamladıktan sonra Muhasebe Birimine gönderilmesini sağlamak
Daire Başkanlığımızın ihtiyacı olan mal ve hizmetleri satın alınmasını sağlamak,
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 35.madde ve Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 5.madde-11. Maddesine göre Harcama Yetkilisinin talimatı doğrultusunda Bakım ve Onarım İşlerinin yapılmasını ve sonuçlandırılmasını sağlamak,
Satın Alma Birimindeki evrakların dosyalama ve arşivleme işlerini yaptırmak
Görev alanına giren konularda gerektiğinde karar-destek unsuru olarak  üst yönetime bilgilendirme, görüş ve  önerilerde bulunmak
Görevi ile ilgili süreçleri Erzincan Üniversitesi Kalite Politikası ve Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde, kalite hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak yürütmek,
Görevlerin amaca uygun biçimde planlanması, düzenlenmesi ve yürütümünün izlenmesi ile gerçekleşmesinden üst yönetici/yöneticilere karşı sorumludur.
İŞİN GEREKTİRDİĞİ GİZLİLİK DÜZEYİ
Bilgi Edinme Hakkı Kanununa Göre Bilgi Edinme Hakkı Kapsamı Dışında Tutulan Bilgi ve Belgeler
SATIN ALMA BİRİMİ PERSONELİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI
GÖREV BİLGİLERİ
Adı Soyadı : A. Cemal KÜTÜK
Unvanı : Şef
İletişim : 0446 226 66 66 – 12038 -akutuk@erzincan.edu.tr
Görev Yeri : İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Satınalma Birimi
Bağlı Olduğu Birim ve Birim Amiri : Satınalma Birimi/Daire Başkanı /Satınalma Şube Müdürü
Görevde Olmadığı Zaman Yerini Alacak Personel/Yetkileri : Bilgisayar İşletmeni Servet ŞAHİN
GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI
GÖREV KAPSAMI
T.C. Erzincan Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; yürürlükte olan kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak birimlerin talebi ve ihtiyaçları doğrultusunda mal ve hizmet alımlarının ihtiyacını 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 4734 Kamu İhale kanunu, 4735 Kamu sözleşmeleri Kanunu doğrultusunda gerçekleştirilmesi ve kayıtlarının tutulması ile ilgili faaliyetleri yapmak,
GÖREV DETAYI
5018, 4735 ve 4734 sayılı kanununlar kapsamında mal ve hizmet satın alma ile ilgili belirtilen ihalelerinin  yapılmasını sağlamak, sonuçlandırmak
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesinin (a/b/c/d) bendine göre doğrudan temin usulüyle mal ve hizmet alımları işlemlerini yürütmek
Tıp Fakültesi Laboratuvarına Gerekli Malzemelerin Alımı ihale işlemlerini yürütmek
Diş Hekimliği Fakültesi Laboratuvarına Gerekli Malzemelerin Alımı ihale işlemlerini yürütmek
Akaryakıt ve Isınma ihtiyacını karşılayacak mal alım ihalesi işlemlerini yürütmek
Merkez Marangoz Atölyesine Gerekli Mal ve Hammadde alımı için hazırlanan teknik şartnameleri doğrultusunda ihale işlemlerini yürütmek
Birimlerin talepleri doğrultusunda talep edilen malzemelerin Kamu İhale Kanununun 3/e maddesi doğrultusunda Devlet Malzeme Ofisinden temin edilmesi işlemlerini yürütmek
Birimlerin talepleri doğrultusunda ihtiyaç duyulan malzemelerin Devlet Malzeme Ofisi Mal ve Malzeme Taleplerine İlişkin Yönetmeliğin 16. maddesi doğrultusunda Devlet Malzeme Ofisinden müteferrik alım yoluyla temin edilmesi işlemlerini yürütmek
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 35.madde ve Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 5.madde-11. Maddesine göre Harcama Yetkilisinin talimatı doğrultusunda Bakım ve Onarım İşleri için avans çekim işlerini yürütmek,
Satın Alma Birimindeki evrakların dosyalama ve arşivleme işlerini yaptırmak

Taşınır, Lojman, Güvenlik ve Sivil Savunma iş ve işlemlerinin takibini ve kontrolünü yapmak,

Satın alma personelleri arasında iş dağılımını yapmak,

Bütçe işlemleri ve icra işlemlerini yapmak

Görev alanına giren konularda gerektiğinde karar-destek unsuru olarak  üst yönetime bilgilendirme ve  önerilerde bulunmak
Görevi ile ilgili süreçleri Erzincan Üniversitesi Kalite Politikası ve Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde, kalite hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak yürütmek,
İŞİN GEREKTİRDİĞİ GİZLİLİK DÜZEYİ
Bilgi Edinme Hakkı Kanununa Göre Bilgi Edinme Hakkı Kapsamı Dışında Tutulan Bilgi ve Belgeler
SATIN ALMA BİRİMİ PERSONELİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI
GÖREV BİLGİLERİ
Adı Soyadı : Servet ŞAHİN
Unvanı : Bilgisayar İşletmeni
Görev Yeri : İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
İletişim : 0446 226 66 66 – 12038 -ssahin@erzincan.edu.tr
Bağlı Olduğu Birim ve Birim Amiri : Satınalma Birimi/Daire Başkanı /Satınalma Şube Müdürü-Şef
Görevde Olmadığı Zaman Yerini Alacak Personel/Yetkileri : Şef A.Cemal KÜTÜK
GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI
GÖREV KAPSAMI
T.C. Erzincan Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; yürürlükte olan kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak birimlerin talebi ve ihtiyaçları doğrultusunda mal ve hizmet alımlarının ihtiyacını 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 4734 Kamu İhale kanunu, 4735 Kamu sözleşmeleri Kanunu doğrultusunda gerçekleştirilmesi ve kayıtlarının tutulması ile ilgili faaliyetleri yapmak,
GÖREV DETAYI
5018, 4735 ve 4734 sayılı kanununlar kapsamında mal ve hizmet satın alma ile ilgili belirtilen ihaleleri, yapmak, sonuçlandırmak
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesinin (a/b/c/d) bendine göre doğrudan temin usulüyle mal ve hizmet alımları yapmak,
Tıp Fakültesi Laboratuvarına Gerekli Malzemelerin Alımı İhalesini yapmak
Diş Hekimliği Fakültesi Laboratuvarına Gerekli Malzemelerin Alımı İhalesini yapmak
Akaryakıt ve Isınma ihtiyacını karşılayacak mal alım ihalesi işlemlerini yürütmek
Merkezi Araştırma Laboratuvarına Gerekli Malzemelerin alımı için hazırlanan teknik şartnameleri doğrultusunda ihale işlemlerini yürütmek
Merkez Marangoz Atölyesine Gerekli Mal ve Hammadde alımı için hazırlanan teknik şartnameleri doğrultusunda ihale işlemlerini yürütmek
Birimlerin talepleri doğrultusunda talep edilen malzemelerin Kamu İhale Kanununun 3/e maddesi doğrultusunda Devlet Malzeme Ofisinden temin edilmesi işlemlerini yapmak
Birimlerin talepleri doğrultusunda ihtiyaç duyulan malzemelerin Devlet Malzeme Ofisi Mal ve Malzeme Taleplerine İlişkin Yönetmeliğin 16. maddesi doğrultusunda Devlet Malzeme Ofisinden müteferrik alım yoluyla temin edilmesi işlemlerini yapmak
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 35.madde ve Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 5.madde-11. Maddesine göre Harcama Yetkilisinin talimatı doğrultusunda Bakım ve Onarım İşleri için avans çekim işlerini yapmak,
Satın Alma Birimindeki evrakların dosyalama ve arşivleme işlerini yapmak

Üniversitemiz internet sitesinde Başkanlığımıza ait sayfaların iş ve işlemlerini yapmak,

Brifing ve Sunum hazırlamak

Görev alanına giren konularda gerektiğinde karar-destek unsuru olarak  üst yönetime bilgilendirme ve  önerilerde bulunmak
Görevi ile ilgili süreçleri Erzincan Üniversitesi Kalite Politikası ve Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde, kalite hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak yürütmek,
İŞİN GEREKTİRDİĞİ GİZLİLİK DÜZEYİ
Bilgi Edinme Hakkı Kanununa Göre Bilgi Edinme Hakkı Kapsamı Dışında Tutulan Bilgi ve Belgeler

 

SATIN ALMA BİRİMİ PERSONELİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI
 
GÖREV BİLGİLERİ
Adı Soyadı : Bahtiyar BULUT
Unvanı : Memur
Görev Yeri : İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
İletişim : 0446 226 66 66 – 12036 -bbulut@erzincan.edu.tr
Bağlı Olduğu Birim ve Birim Amiri : Satınalma Birimi/Daire Başkanı /Satınalma Şube Müdürü-Şef
Görevde Olmadığı Zaman Yerini Alacak Personel/Yetkileri : Barış ABAK-Memur
GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI
GÖREV KAPSAMI
T.C. Erzincan Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; yürürlükte olan kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak birimlerin talebi ve ihtiyaçları doğrultusunda mal ve hizmet alımlarının ihtiyacını 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 4734 Kamu İhale kanunu, 4735 Kamu sözleşmeleri Kanunu doğrultusunda gerçekleştirilmesi ve kayıtlarının tutulması ile ilgili faaliyetleri yapmak,
GÖREV DETAYI
5018, 4735 ve 4734 sayılı kanununlar kapsamında mal ve hizmet satın alma ile ilgili belirtilen ihaleleri, yapmak, sonuçlandırmak
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesinin (a/b/c/d) bendine göre doğrudan temin usulüyle mal ve hizmet alımları yapmak,
Tıp Fakültesi Laboratuvarına Gerekli Malzemelerin Alımı İhalesini yapmak
Diş Hekimliği Fakültesi Laboratuvarına Gerekli Malzemelerin Alımı İhalesini yapmak
Akaryakıt ve Isınma ihtiyacını karşılayacak mal alım ihalesi işlemlerini yürütmek
Merkez Marangoz Atölyesine Gerekli Mal ve Hammadde alımı için hazırlanan teknik şartnameleri doğrultusunda ihale işlemlerini yürütmek
Birimlerin talepleri doğrultusunda talep edilen malzemelerin Kamu İhale Kanununun 3/e maddesi doğrultusunda Devlet Malzeme Ofisinden temin edilmesi işlemlerini yapmak
Birimlerin talepleri doğrultusunda ihtiyaç duyulan malzemelerin Devlet Malzeme Ofisi Mal ve Malzeme Taleplerine İlişkin Yönetmeliğin 16. maddesi doğrultusunda Devlet Malzeme Ofisinden müteferrik alım yoluyla temin edilmesi işlemlerini yapmak
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 35.madde ve Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 5.madde-11. Maddesine göre Harcama Yetkilisinin talimatı doğrultusunda Bakım ve Onarım İşleri için avans çekim işlerini yapmak,
Satın Alma Birimindeki evrakların dosyalama ve arşivleme işlerini yapmak

Lojman, güvenlik ve Sivil Savunma  iş ve işlemlerini yapmak

Görev alanına giren konularda gerektiğinde karar-destek unsuru olarak  üst yönetime bilgilendirme ve  önerilerde bulunmak
Görevi ile ilgili süreçleri Erzincan Üniversitesi Kalite Politikası ve Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde, kalite hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak yürütmek,
İŞİN GEREKTİRDİĞİ GİZLİLİK DÜZEYİ
Bilgi Edinme Hakkı Kanununa Göre Bilgi Edinme Hakkı Kapsamı Dışında Tutulan Bilgi ve Belgeler
SATIN ALMA BİRİMİ PERSONELİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI
GÖREV BİLGİLERİ
Adı Soyadı : Barış ABAK
Unvanı : Memur
Görev Yeri : İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
İletişim : 0446 226 66 66 – 12036 -babak@erzincan.edu.tr
Bağlı Olduğu Birim ve Birim Amiri : Satınalma Birimi/Daire Başkanı /Satınalma Şube Müdürü-Şef
Görevde Olmadığı Zaman Yerini Alacak Personel/Yetkileri : Memur Adem VAR
GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI
GÖREV KAPSAMI
T.C. Erzincan Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; yürürlükte olan kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak birimlerin talebi ve ihtiyaçları doğrultusunda mal ve hizmet alımlarının ihtiyacını 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 4734 Kamu İhale kanunu, 4735 Kamu sözleşmeleri Kanunu doğrultusunda gerçekleştirilmesi ve kayıtlarının tutulması ile ilgili faaliyetleri yapmak,
GÖREV DETAYI
5018, 4735 ve 4734 sayılı kanununlar kapsamında mal ve hizmet satın alma ile ilgili belirtilen ihaleleri, yapmak, sonuçlandırmak
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesinin (a/b/c/d) bendine göre doğrudan temin usulüyle mal ve hizmet alımları yapmak,
Tıp Fakültesi Laboratuvarına Gerekli Malzemelerin Alımı İhalesini yapmak
Diş Hekimliği Fakültesi Laboratuvarına Gerekli Malzemelerin Alımı İhalesini yapmak
Akaryakıt ve Isınma ihtiyacını karşılayacak mal alım ihalesi işlemlerini yürütmek
Merkez Marangoz Atölyesine Gerekli Mal ve Hammadde alımı için hazırlanan teknik şartnameleri doğrultusunda ihale işlemlerini yürütmek
Birimlerin talepleri doğrultusunda talep edilen malzemelerin Kamu İhale Kanununun 3/e maddesi doğrultusunda Devlet Malzeme Ofisinden temin edilmesi işlemlerini yapmak
Birimlerin talepleri doğrultusunda ihtiyaç duyulan malzemelerin Devlet Malzeme Ofisi Mal ve Malzeme Taleplerine İlişkin Yönetmeliğin 16. maddesi doğrultusunda Devlet Malzeme Ofisinden müteferrik alım yoluyla temin edilmesi işlemlerini yapmak
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 35.madde ve Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 5.madde-11. Maddesine göre Harcama Yetkilisinin talimatı doğrultusunda Bakım ve Onarım İşleri için avans çekim işlerini yapmak,
Satın Alma Birimindeki evrakların dosyalama ve arşivleme işlerini yapmak

İç kontrol ve Kalite Kontrol işlemleri ile ilgili iş ve işlemleri yapmak

Görev alanına giren konularda gerektiğinde karar-destek unsuru olarak  üst yönetime bilgilendirme ve  önerilerde bulunmak
Görevi ile ilgili süreçleri Erzincan Üniversitesi Kalite Politikası ve Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde, kalite hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak yürütmek,
İŞİN GEREKTİRDİĞİ GİZLİLİK DÜZEYİ
Bilgi Edinme Hakkı Kanununa Göre Bilgi Edinme Hakkı Kapsamı Dışında Tutulan Bilgi ve Belgeler
SATIN ALMA BİRİMİ PERSONELİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI
GÖREV BİLGİLERİ
Adı Soyadı : Adem VAR
Unvanı : Memur
Görev Yeri : İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
İletişim : 0446 226 66 66 – 12036 -avar@erzincan.edu.tr
Bağlı Olduğu Birim ve Birim Amiri : Satınalma Birimi/Daire Başkanı /Satınalma Şube Müdürü-Şef
Görevde Olmadığı Zaman Yerini Alacak Personel/Yetkileri : Barış ABAK-Memur
GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI
GÖREV KAPSAMI
T.C. Erzincan Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; yürürlükte olan kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak birimlerin talebi ve ihtiyaçları doğrultusunda mal ve hizmet alımlarının ihtiyacını 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 4734 Kamu İhale kanunu, 4735 Kamu sözleşmeleri Kanunu doğrultusunda gerçekleştirilmesi ve kayıtlarının tutulması ile ilgili faaliyetleri yapmak,
GÖREV DETAYI
5018, 4735 ve 4734 sayılı kanununlar kapsamında mal ve hizmet satın alma ile ilgili belirtilen ihaleleri, yapmak, sonuçlandırmak
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesinin (a/b/c/d) bendine göre doğrudan temin usulüyle mal ve hizmet alımları yapmak,
Tıp Fakültesi Laboratuvarına Gerekli Malzemelerin Alımı İhalesini yapmak
Diş Hekimliği Fakültesi Laboratuvarına Gerekli Malzemelerin Alımı İhalesini yapmak
Akaryakıt ve Isınma ihtiyacını karşılayacak mal alım ihalesi işlemlerini yürütmek
Merkez Marangoz Atölyesine Gerekli Mal ve Hammadde alımı için hazırlanan teknik şartnameleri doğrultusunda ihale işlemlerini yürütmek
Birimlerin talepleri doğrultusunda talep edilen malzemelerin Kamu İhale Kanununun 3/e maddesi doğrultusunda Devlet Malzeme Ofisinden temin edilmesi işlemlerini yapmak
Birimlerin talepleri doğrultusunda ihtiyaç duyulan malzemelerin Devlet Malzeme Ofisi Mal ve Malzeme Taleplerine İlişkin Yönetmeliğin 16. maddesi doğrultusunda Devlet Malzeme Ofisinden müteferrik alım yoluyla temin edilmesi işlemlerini yapmak
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 35.madde ve Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 5.madde-11. Maddesine göre Harcama Yetkilisinin talimatı doğrultusunda Bakım ve Onarım İşleri için avans çekim işlerini yapmak,
Satın Alma Birimindeki evrakların dosyalama ve arşivleme işlerini yapmak

Kesin teminat çözümleri ile ilgili iş ve işlemleri yapmak

Görev alanına giren konularda gerektiğinde karar-destek unsuru olarak  üst yönetime bilgilendirme ve  önerilerde bulunmak
Görevi ile ilgili süreçleri Erzincan Üniversitesi Kalite Politikası ve Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde, kalite hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak yürütmek,
İŞİN GEREKTİRDİĞİ GİZLİLİK DÜZEYİ
Bilgi Edinme Hakkı Kanununa Göre Bilgi Edinme Hakkı Kapsamı Dışında Tutulan Bilgi ve Belgeler